สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ยินดีต้อนรับสู่
ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว

การอบรมที่เปิดรับสมัคร
EL002:
e-learning STEP 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA403:
Quality Change Agent ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
14 ธ.ค. 2564 - 16 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
17 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 02 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA502:
แนวคิด LEAN & Design Thinking และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
23 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 08 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
24 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 14 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
08 ธ.ค. 2564 - 09 ธ.ค. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 25 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
26 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
18 ธ.ค. 2564 - 19 ธ.ค. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 11 ธ.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA609:
การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม zoom
วันที่อบรม:
20 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
26 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 11 ม.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
10 พ.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 03 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA304:
HA กับการบริหารการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
01 ธ.ค. 2564 - 03 ธ.ค. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 23 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL016:
e-learning STEP 2 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL011:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
12 ม.ค. 2565 - 14 ม.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL003:
e-learning STEP 2 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL004:
e-learning STEP 2 Hospital Profile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL005:
e-learning STEP 2 การทบทวนเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL006:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL007:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL008:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL009:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL010:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL020:
Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL021:
Track 2 HA tools and quality in diversity update ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL012:
e-learning STEP 2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL013:
e-learning STEP 2 การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานที่เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA401:
การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
12 ม.ค. 2565 - 14 ม.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
12 ต.ค. 2564 - 28 ธ.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL017:
e-learning STEP 2 การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL014:
e-learning STEP 2 กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
PT046:
HA journey for Quality Movement
วันที่อบรม:
09 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL015:
e-learning STEP 2 องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง