สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ยินดีต้อนรับสู่
ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว

การอบรมที่เปิดรับสมัคร
EL002 :
e-learning STEP 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL007:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL006:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL005 :
e-learning STEP 2 การทบทวนเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL004 :
e-learning STEP 2 Hospital Profile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL003 :
e-learning STEP 2 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL008 :
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-2 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
05 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL009:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-4 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL010:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-6 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
19 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
CV005:
การเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Adjusted Survey & Virtual Survey) ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564
วันที่อบรม:
14 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
21 ก.ย. 2564 - 08 ต.ค. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
17 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
21 ก.ย. 2564 - 02 พ.ย. 2564
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง