สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
รุ่น 1
วันที่อบรม: 29 พ.ค. 2567    - ถึง -    31 พ.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 32 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
29 ก.พ. 2567    - ถึง -    22 พ.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
1. รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
3. ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. น.ส.ศิริรัตน์ ศรีสกุลวรรณ นักวิจัยศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
บุคลากรปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบคลังพัสดุ คลังยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. เข้าใจหลักการและแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในบริบทโรงพยาบาล และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้
2. นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนด้านโลจิสติกส์ (Logistics & Supply Chain Efficiency) ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในโรงพยาบาล


เนื้อหา
เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และการประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์ที่นิยมใช้อุตสาหกรรมมาใช้ในโรงพยาบาล เช่น การจัดการกระบวนการไหล ปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก ระบบแถวคอย การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการคลังและวัสดุคงคลัง การขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ที่ทันสมัยในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น