สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
EL002:
e-learning STEP 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL018:
e-learning STEP 2 Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL019:
e-learning STEP 2 Medication Reconciliation ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL020:
Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL021:
Track 2 HA tools and quality in diversity update ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL022:
Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL023:
Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
23 พ.ย. 2565 - 25 พ.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 04 พ.ย. 2565
รายละเอียด
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
14 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 29 พ.ย. 2565
รายละเอียด
HA404:
หลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) วันที่ 12-13 มกราคม 2566 และวันที่ 26 มกราคม 2566 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565
รายละเอียด
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
09 พ.ย. 2565 - 11 พ.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
รายละเอียด
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
09 พ.ย. 2565 - 11 พ.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
รายละเอียด
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่อบรม:
01 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 02 ม.ค. 2566
รายละเอียด
EL017:
e-learning STEP 2 การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL016:
e-learning STEP 2 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL015:
e-learning STEP 2 องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL003:
e-learning STEP 2 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL004:
e-learning STEP 2 Hospital Profile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL005:
e-learning STEP 2 การทบทวนเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL006:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL007:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL008:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 01 ต.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL009:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL010:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL011:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL014:
e-learning STEP 2 กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL012:
e-learning STEP 2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
EL013:
e-learning STEP 2 การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานที่เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด
HA900:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
23 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
21 ต.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2566
รายละเอียด
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565 - 16 ม.ค. 2566
รายละเอียด
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 รุ่นที่ 2
วันที่อบรม:
11 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565 - 27 ธ.ค. 2565
รายละเอียด
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
18 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565 - 01 ม.ค. 2566
รายละเอียด
HA304:
HA กับการบริหารการพยาบาล ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565 - 07 ก.พ. 2566
รายละเอียด
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
02 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565 - 03 ม.ค. 2566
รายละเอียด