สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
PT047:
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2567 (ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม หลักสูตร PT047 ระยะเวลา 1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67)
วันที่อบรม:
01 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2567 - 16 ก.พ. 2567
รายละเอียด
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
22 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
05 ม.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
PT001:
การเตรียมความพร้อมสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA Act to Accreditation Program ปี งบประมาณ 2567
วันที่อบรม:
14 ก.พ. 2567 - 15 ก.พ. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
08 ม.ค. 2567 - 07 ก.พ. 2567
รายละเอียด
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่อบรม:
23 เม.ย. 2567 - 25 เม.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
HA801:
โปรแกรมการพัฒนาระบบการทำงานและการออกแบบสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare & Hospital Design In Action Learning Program)
วันที่อบรม:
23 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.พ. 2567 - 31 มี.ค. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)
วันที่อบรม:
09 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
09 ก.พ. 2567 - 09 เม.ย. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA702:
Preparation team for Advance HA
วันที่อบรม:
15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2567 - 15 เม.ย. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
วันที่อบรม:
15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2567 - 15 เม.ย. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
17 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
19 ก.พ. 2567 - 19 เม.ย. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
วันที่อบรม:
29 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
29 ก.พ. 2567 - 29 เม.ย. 2567
รายละเอียด
HA900:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
วันที่อบรม:
30 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
29 ก.พ. 2567 - 30 เม.ย. 2567
รายละเอียด
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
วันที่อบรม:
05 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
05 มี.ค. 2567 - 05 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA404:
หลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
06 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
06 มี.ค. 2567 - 06 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA401:
การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey)
วันที่อบรม:
12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
12 มี.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA901:
Patient Safety Training Course
วันที่อบรม:
12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
12 มี.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
วันที่อบรม:
26 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 มี.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ
วันที่อบรม:
26 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 มี.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
รายละเอียด
HA609:
การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management)
วันที่อบรม:
03 ก.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
03 เม.ย. 2567 - 03 มิ.ย. 2567
รายละเอียด
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
วันที่อบรม:
03 ก.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
03 เม.ย. 2567 - 03 มิ.ย. 2567
รายละเอียด
HA608:
เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Smart Quality Notetaker)
วันที่อบรม:
10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
10 เม.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567
รายละเอียด
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
16 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 เม.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
รายละเอียด