สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่อบรม:
26 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 ธ.ค. 2565 - 26 มี.ค. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL028:
e-learning STEP 2 High Alert Drug
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
วันที่อบรม:
10 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566
รายละเอียด
EL026:
e-learning STEP 2 การเก็บรักษายาและการสำรองยา (Emergency drug and storage drug management)
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
วันที่อบรม:
18 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
วันที่อบรม:
19 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 15 เม.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL027:
e-learning STEP 2 Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
13 ม.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
วันที่อบรม:
17 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
16 ม.ค. 2566 - 17 เม.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA900:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
วันที่อบรม:
20 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 ม.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA609:
การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management)
วันที่อบรม:
24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
24 ม.ค. 2566 - 24 เม.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA702:
Preparation team for Advance HA
วันที่อบรม:
24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.พ. 2566 - 24 เม.ย. 2566
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA404:
หลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
01 มิ.ย. 2566 - 02 มิ.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
13 ก.พ. 2566 - 16 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
31 พ.ค. 2566 - 02 มิ.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2566 - 15 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)
วันที่อบรม:
15 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2566 - 16 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
วันที่อบรม:
25 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2566 - 16 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ
วันที่อบรม:
14 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
16 ก.พ. 2566 - 16 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
วันที่อบรม:
28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
17 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2566 - 02 พ.ค. 2566
รายละเอียด
HA608:
เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Smart Quality Notetaker)
วันที่อบรม:
12 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
11 มี.ค. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
รายละเอียด
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
วันที่อบรม:
19 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 มี.ค. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
รายละเอียด
HA901:
Patient Safety Training Course
วันที่อบรม:
05 ก.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2566 - 01 มิ.ย. 2566
รายละเอียด