สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
17 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 02 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA901:
Patient Safety Training Course ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
24 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 รุ่นที่ 4
วันที่อบรม:
01 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 กันายน 2565 รุ่นที่ 4 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
01 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
31 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
03 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2
วันที่อบรม:
03 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 5
วันที่อบรม:
24 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA451:
การเตรียมตัวเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
07 ส.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย. 2565 - 10 ก.ค. 2565
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพ ระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
18 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
19 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
25 ส.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 05 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
26 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 05 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง