สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ยินดีต้อนรับสู่
ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว

การอบรมที่เปิดรับสมัคร
EL002:
e-learning STEP 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
636
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL016:
e-learning STEP 2 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
656
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL011:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
651
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL013:
e-learning STEP 2 การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานที่เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
650
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL012:
e-learning STEP 2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
649
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL021:
Track 2 HA tools and quality in diversity update ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
646
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL020:
Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
645
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL010:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
644
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL009:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
643
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL004:
e-learning STEP 2 Hospital Profile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
638
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL005:
e-learning STEP 2 การทบทวนเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
639
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL006:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
640
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL003:
e-learning STEP 2 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
637
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL007:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
641
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL008:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
642
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL017:
e-learning STEP 2 การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
657
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL014:
e-learning STEP 2 กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
655
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL015:
e-learning STEP 2 องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
654
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL022:
Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565
647
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL023:
Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
648
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
21 มิ.ย. 2565 - 23 มิ.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565 - 06 มิ.ย. 2565
701
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA609:
การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management) ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
29 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565 - 14 มิ.ย. 2565
672
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA403:
Quality Change Agent ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
29 มิ.ย. 2565 - 01 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565 - 14 มิ.ย. 2565
694
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 4 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
20 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
705
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 01 ก.ค. 2565
712
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
06 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
698
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 4 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
06 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
693
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3
วันที่อบรม:
26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 01 ก.ค. 2565
714
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA801:
การพัฒนาจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (Spiritual Healthcare Program) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2565
วันที่อบรม:
20 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
717
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA401:
การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3
วันที่อบรม:
20 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
664
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL018:
e-learning STEP 2 Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
652
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL019:
e-learning STEP 2 Medication Reconciliation ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
วันที่อบรม:
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
653
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 รุ่นที่ 4
วันที่อบรม:
01 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
715
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 กันายน 2565 รุ่นที่ 4 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
01 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
713
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่อบรม:
31 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
703
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
03 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
699
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2
วันที่อบรม:
03 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
690
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 5
วันที่อบรม:
24 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565
681
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA504:
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่อบรม:
17 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 02 ส.ค. 2565
674
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA901:
Patient Safety Training Course ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
24 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565
719
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง