สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL022:
Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 1 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
1. สร้างศรัทธาและจิตวิญญาณของตัวเรา ทีมงานและองค์กร
ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai culture)
ดร.นพ.สกล สิงหะ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉ

3. จิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย: คุณค่าสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย รพ.เซ็นต์หลุยส์
บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ (รพ.เซนต์หลุยส์)
สุภาเพ็ญ ศรีสดใส ผู้ดำเนินการอภิปราย (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

4. ศรัทธาและคุณค่าในระบบสุขภาพวิถีของจิตวิญญาณในการทำงาน
นพ.ธีร์สุทธิ ปิตวิบลเสถียร (รพ.หนองขาหย่าง)
พ.ท.นพ.ศรัณยู สารชัย (รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์)
วรรณระวี อัคนิจ ผู้ดำเนินการอภิปราย (รพ.สระบุรี)*

5. SHA In Modern Medicine
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ)
พญ.พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก)
ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ดำเนินการอภิปราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)*

6. จิตวิญญาณและความหมายของการดำรงชีวิตของฉัน (the meaningful of my life)
พว.กรรณิการ์ ศรีวิจา (รพ.สันทราย)
ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)

7. High Trust Leader of Nursing
รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา
รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ดร.จงกล พลตรี* ผู้ดำเนินการอภิปราย (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

8. Nursing Practice for Building Trust
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน (มหาวิทยาลัยชินวัตร)

9. Strengthening Essential Nursing Skills in New Normal
ดร.กฤษดา แสวงดี (กระทรวงสาธารณสุข)

10. Synergy for Clinical Excellence
ผ่องพรรณ ธนา (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
กนกรัตน์ แสงอำไพ (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

11. เพิ่มคุณค่าบันทึกทางการพยาบาลผ่านกระบวนการนิเทศ
ประชิด ศราธพันธ์ (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ลดาวัลย์ รวมเมฆ
เรวดี ศิรินคร

12. The Power of ICN
ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วราภรณ์ เทียนทอง (กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค)สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. สร้างศรัทธาและจิตวิญญาณของตัวเรา ทีมงานและองค์กร
2. จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai culture)
3. จิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย: คุณค่าสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ
4. ศรัทธาและคุณค่าในระบบสุขภาพวิถีของจิตวิญญาณในการทำงาน
5. SHA In Modern Medicine
6. จิตวิญญาณและความหมายของการดำรงชีวิตของฉัน (the meaningful of my life)
7. High Trust Leader of Nursing
8. Nursing Practice for Building Trust
9. Strengthening Essential Nursing Skills in New Normal
10. Synergy for Clinical Excellence
11. เพิ่มคุณค่าบันทึกทางการพยาบาลผ่านกระบวนการนิเทศ
ประชิด ศราธพันธ์ (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
12. The Power of ICN