สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL015:
e-learning STEP 2 องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 16 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.วรวรรณ ใหญ่มาก
อ.นิตยา ฉันทกิจสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผู้บริหารทางการพยาบาล
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารทางการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการการใช้มาตรฐาน HA อย่างเข้าใจ

เนื้อหา
1. Overview ความสำคัญของการมีองค์กรพยาบาลต่อการพัฒนาคุณภาพ HA

2. Hospital Profile กับการเชื่อมโยงองค์กรพยาบาล
2.1 Hospital Profile กับการเชื่อมโยงองค์กรพยาบาล
2.2 Hospital Profile กับการเชื่อมโยงองค์กรพยาบาล

3. มาตรฐาน HA Part I กับองค์กรพยาบาล
3.1 มาตรฐาน HA Part I-1
3.2 มาตรฐาน HA Part I-2
3.3 มาตรฐาน HA Part I-3
3.4 มาตรฐาน HA Part I-4
3.5 มาตรฐาน HA Part I-5
3.6 มาตรฐาน HA Part I-6

4. บทบาทหน้าที่ขององค์กรพยาบาลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ
4.1 องค์กรพยาบาลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ RM
4.2 องค์กรพยาบาลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ IC

5. Pitfall จากการเยี่ยมสำรวจ Pitfall ที่เกี่ยวข้องกับ NSO จากการเยี่ยมสำรวจ

6. สรุปภาพรวม องค์กรพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ