สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL018:
e-learning STEP 2 Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 22 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ภญ.ผุสดี บัวทองสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Medication Error (ME) และ Adverse Drug Event (ADE)

เนื้อหา
1. Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
ที่มา, ความสำคัญ เป้าหมายและประโยชน์ต่อความปลอดภัยด้านยา (อ้างอิงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ, มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ, Thailand Patient Safety Goal (SIMPLE), กรอบงานพื้นฐานระบบยา)

2. นิยามและความสำคัญ ของ Medication Error (ME) ของแต่ละขั้นตอน ของการใช้ยา
2.1 Prescribing error
2.2 Transcribing error
นิยามและความสำคัญ ของ Medication Error (ME) ของแต่ละขั้นตอน การใช้ยา
2.3 Pre-dispensing error
2.4 Dispensing error
2.5 Administration error

3. นิยามและความสำคัญ ของ Adverse Drug Event (ADE) การจัดระดับความรุนแรง และ ประเด็นสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม
- Safe from High alert drug การวางระบบเพื่อความปลอดภัยในยาที่ต้องระมัดระวังสูง

4. Adverse Drug Event (ADE) ประเด็นสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม (ต่อ)
- Safe from Preventable ADRs การวางระบบเพื่อป้องกัน ADRs ที่สำคัญ ทั้ง ADRs type A, type B
5.Adverse Drug Event (ADE) ประเด็นสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม (ต่อ)
- Safe from Fatal Drug Interaction การวางระบบเพื่อป้องกันอันตรายจากคู่ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกันที่รุนแรง

6. บทบาทของทีมนำระบบยา ในการกำหนดนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ME/ADE และการค้นหา เพื่อรวบรวมข้อมูล ME/ADE ในหลากหลายช่องทาง ทั้ง เชิงรุก เชิงรับ (เช่น IR, Trigger tool, การดึงข้อมูลผ่านระบบ Hospital information) และบทบาทของทีมสหวิชาชีพด้านยา

7. การรวบรวมข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงระบบของ ME/ADE โดยเฉพาะในระดับความรุนแรง E-I (ตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยด้านยาอย่างต่อเนื่อง

8. Pitfalls และประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ, ข้อมูลที่ควรสรุปผลการพัฒนาด้าน ME/ADE ลงในแบบประเมิน SAR 2020 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล