สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL020:
Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
1. Enhancing TRUST in Healthcare
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. TRUST TALK:
A: Resilience in Healthcare
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

B: ความไว้วางใจในสถานการณ์ COVID-19
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (ผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข)

C: Trust & Humanity in Healthcare
ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

3. สร้างความไว้วางใจด้วยมาตรฐาน HA
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

4. HR Disruptive World Disruptive Leader
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

5. ยกระดับคุณภาพบริการด้วย Advanced HA
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย (มอ.)
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิพงศ์* ผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

6. ความไว้วางใจระบบสุขภาพไทยในระดับสากล
ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย
ศรันยา สัจเดว์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

7. Lifelong Learning: ทักษะชีวิตที่มากกว่าแค่การท่องจำ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

8. พลิกแนวคิดพิชิตสุขภาพจากบทเรียน COVID-19
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พญ.อารยา ทองผิว* ผู้ดำเนินการอภิปราย (โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)

9. Fight COVID-19 with Collaboration & Learning
นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี (รพ.ระยอง)
รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
ดร.ชญาน์ จันทวสุ บ.พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ดำเนินการอภิปราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

10. Learn about the Covid-19 vaccine
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
พญ.เอกจิตรา สุขกุล* ผู้ดำเนินการอภิปราย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

11. จากผู้ว่าฯ หมูป่า สู่ผู้ว่าฯ COVID-19
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)

12. บุคคลที่น่าไว้วางใจในใจท่าน
ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. Enhancing TRUST in Healthcare

2. TRUST TALK:
A: Resilience in Healthcare
B: ความไว้วางใจในสถานการณ์ COVID-19
C: Trust & Humanity in Healthcare

3. สร้างความไว้วางใจด้วยมาตรฐาน HA

4. HR Disruptive World Disruptive Leader

5. ยกระดับคุณภาพบริการด้วย Advanced HA

6. ความไว้วางใจระบบสุขภาพไทยในระดับสากล

7. Lifelong Learning: ทักษะชีวิตที่มากกว่าแค่การท่องจำ

10. Learn about the Covid-19 vaccine

11. จากผู้ว่าฯ หมูป่า สู่ผู้ว่าฯ COVID-19

12. บุคคลที่น่าไว้วางใจในใจท่าน