สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL024:
e-learning STEP 1 12 กิจกรรมทบทวน
รุ่น 2
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 17 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.อเนก หล้าเพชร
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้อบรม...
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการทำ12 กิจกรรมทบทวน
2. มีทักษะและสามารถใช้ 12 กิจกรรมทบทวน ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา
1. 12 กิจกรรมทบทวน คืออะไร ทำไมต้องทำ
2. กิจกรรมที่ 1 การทบทวนข้างเตียง (Bed side Review)
3. กิจกรรมที่ 1 การทบทวนข้างเตียง (Bed side Review) ตัวอย่างการทำ ตัวอย่างการทำ C3THER
4. กิจกรรมที่ 2 การทบทวนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
5. กิจกรรมที่ 3 การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา
6. กิจกรรมที่ 4 การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า
7. กิจกรรมที่ 5 การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง
8. กิจกรรมที่ 6 การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. กิจกรรมที่ 7 การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
11. กิจกรรมที่ 8 การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ
12. กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน และกิจกรรมที่ 10 การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ
13. กิจกรรมที่ 11 การทบทวนการใช้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 12 การทบทวนตัวชี้วัด