สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL023:
Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 3 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
1. Building Trust in Healthcare by 3P Safety
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)

2. Incident Reporting analysis and building the Culture of Safety
Prof.Dr.Shin Ushiro (Kyushu University)
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)

3. Speak up for Personnel Safety
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย (คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

4. Global Action on Patient and Personnel Safety
Dr. Mike Durkin (Imperial College London)
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)*

5. Enhancing Trust by Reduction of Diagnosis Errors
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)

6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างความไว้ใจในระบบบริการ
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

7. มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)

8. Crisis communication
ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์)
ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

9. 2P Safety Tech Talk
วรวุฒิ ขาวทอง (รพ.สวรรคประชารักษ์)
สุภาภรณ์ ไชยะมาตย์ (รพ.หนองม่วง)
ภญ.กาญจนาพรณ์ ตาราไต (รพ.มหาสารคาม)
นางวิลาวัลย์ พรหมโสภา (รพ.ระยอง)
พญ.ชุติมา จิระนคร (รพ.หาดใหญ่)
พญ.จิรณัฏ พวงแก้ว (รพ.พหลพลพยุหเสนา)
นพ.สันติ วงศ์ฝั้น (รพ.แม่ทา)
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)*

10. เมืองประมง ดงโควิด วิกฤติที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน
นพ. อนุกูล ไทยถานันดร์ (รพ.ประจวบคีรีขันธ์)
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร)
นางสาวเมธารัตน์ เยาวะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ภญ.ผุสดี บัวทอง* ผู้ดำเนินการอภิปราย (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

11. Patient for Patient Safety Share & Learn by Patient
Mr. Manvir Jesudasan, (MSQH Committee Member)
สารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

12. สองผู้กล้าท้า IC
ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. Building Trust in Healthcare by 3P Safety
2. Incident Reporting analysis and building the Culture of Safety
3. Speak up for Personnel Safety
4. Global Action on Patient and Personnel Safety
5. Enhancing Trust by Reduction of Diagnosis Errors
6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างความไว้ใจในระบบบริการ
7. มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย
8. Crisis communication
9. 2P Safety Tech Talk
10. เมืองประมง ดงโควิด วิกฤติที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน
11. Patient for Patient Safety Share & Learn by Patient
12. สองผู้กล้าท้า IC