สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL003:
e-learning STEP 2 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย
รุ่น 5
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 38 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย
2. มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ 9 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
2. Overview ที่มาที่ไป ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ภาพรวมเนื้อหาหลักสูตร บูรณาการการเขียนรายงานประเมินตนเอง
3. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 1 การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ
4. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 2 การติดเชื้อที่สำคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI
5. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 3 บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
6. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 4 การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event
7. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 5 การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
8. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 6 การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
9. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 7 ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
10. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 8 การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด
11. มาตรฐานสำคัญจำเป็นเรื่องที่ 9 การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน