สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA608:
เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Smart Quality Notetaker)
รุ่น 1
วันที่อบรม: 10 ก.ค. 2567    - ถึง -    12 ก.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 60 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 52 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
10 เม.ย. 2567    - ถึง -    10 มิ.ย. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
1. นพ.ทรนง พิลาลัย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สรพ.
2. คุณจุฑาธิป อินทรเรืองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานคลินิก โรงพยาบาลนมะรักษ์เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็ง ขนาดเล็ก
3. คุณสุทธิพงศ์ คงชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. คุณสดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คุณสงวน แก้วขาว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สรพ.
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสมาชิกทีมนำทางคลินิก PCT บุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจ (ผู้เข้าอบรมควรสมัครเป็นทีม รพ.อย่างน้อย 3 ท่าน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพิ่มพูนทักษะการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟังจับประเด็น ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร์ ทักษะการจัดการเอกสารดิจิทัล ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา
2. มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการถอดบทเรียน ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน การจัดการกระบวนการ การบันทึกและภาษาศาสตร์
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการบันทึก และการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ
4. สามารถสร้างผลงานถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน


เนื้อหา
1. เทคนิค 1 กระบวนการถอดบทเรียน 1.1. ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา
1.2. แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ 3P, 3C-PDSA, Model of Improvement
2. เทคนิค 2 การฟังให้เป็น จับประเด็นให้ได้ความ
2.1. ทักษะการฟังจับประเด็น
3. เทคนิค 3 การบันทึกสรุปให้เป็นเรื่อง
3.1. หลักการพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์และวรรณศิลป์ที่จำเป็นสำหรับการถอดบทเรียน
3.2. ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร์
4. เทคนิค 4 การถอดบทเรียน CQI
4.1. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
4.2. หลักการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Work, CQI)
5. เทคนิค 5 การถอดกระบวนการ
5.1. หลักการพื้นฐานของการจัดการกระบวนการ (Process flow and Management)
6. เทคนิค 6 การจัดการเอกสารดิจิทัล
6.1. ทักษะการจัดการเอกสารดิจิทัล
7. เทคนิค 7 การตั้งคำถามให้ได้ความรู้
7.1. ทักษะการตั้งคำถาม
8. เทคนิค 8 การบันทึกด้านการคิดเป็นภาพ
9. เทคนิค 9 การจัดการความรู้