สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EC001:
Adverse event Investigation & Management
รุ่น 1
วันที่อบรม: 24 ก.ค. 2567    - ถึง -    26 ก.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 40 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 1 คน
ค่าลงทะเบียน 15000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
09 เม.ย. 2567    - ถึง -    09 ก.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
1. Mr. Eric Woo Kit Seong, Director
2. Doshi, Dharmesh, Deputy Director
3. Stella Cheong, Senior Consultant
(ECRI, Asia Pacific Regional Office)
สถานที่อบรม:
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรงพยาบาล (แพทย์ พยาบาล ผู้ทำหน้าที่ประธาน/ผู้นำ มีความรู้คุณภาพขั้นพื้นฐาน และระบบบริหารความเสี่ยง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ Adverse Event Investigation and Management แก่บุคลากร และทีมผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรงพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ Adverse Event Investigation and Management แก่วิทยากร และทีมผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรฝึกอบรมของ สถาบัน ฯ เพื่อสามารถไปพัฒนาในจัดทำหลักสูตรที่รับผิดชอบต่อไป


เนื้อหา
1. Introducing Accident & Forensic Investigation
2. Device-related Adverse Events
 • Accidents from Maintenance Errors

 • Investigating Device-Related Skin Lesions

 • Electrosurgical Units (Surgical Diathermy)

 • Defibrillators Ventilators

 • Surgical Robots

 • Reprocessing of surgical Instrument & Related Issues

 • Infusion Devices

 • 3. Adverse Event Investigation Process & Techniques
 • Factors Leading to Adverse Events

 • Stakeholders & Responsibilities

 • Immediate Response Plan

 • Data Collection & Investigation Reporting

 • Root-Cause Analysis

 • Device Inspection & Testing

 • Human Factors Considerations

 • Developing an Action Plan

 • Monitoring Program

 • Discussion and Q&A

 • Case Study

 • Assessment (Optional)


 • ***มีล่ามแปลภาษาวันละ 2 ท่าน ตู้แปลล่าม และ Headphones 50 sets


  ผู้อบรมต้องเตรียมมาใช้ในการประชุม
  เตรียม notebook /laptop เพื่อการบันทึกข้อมูล และนำเสนอข้อมูล และdiscussion ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน
  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ECRI Asia Pacific และจากสรพ.