สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL005:
e-learning STEP 2 การทบทวนเวชระเบียน
รุ่น 5
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 20 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา



สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทบทวนเวชระเบียน
2. มีทักษะในการการทบทวนเวชระเบียนได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา
Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
Module 1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การทบทวนเวชระเบียน
1.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การทบทวนเวชระเบียน
Module 2 ปัญหาในการทบทวนเวชระเบียน
2.1 ปัญหาที่พบบ่อยจากการทบทวนเวชระเบียน
2.2 ภาระงานมากจะทบทวนเวชระเบียนได้อย่างไร ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อให้การทบทวนเวชระเบียนเกิดคุณค่า
2.3 จุดอ่อนที่มักพบจากการทบทวนเวชระเบียน
Module 3 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจากเวชระเบียน
3.1 ความเชื่อมโยงของเครื่องมือคุณภาพสำคัญๆ กับการทบทวนเวชระเบียน
3.2 Thai Trigger Tool
3.3 Adverse Event, RCA
Module 4 การใช้ประโยชน์ Timeline ในการทบทวนเวชระเบียน
4.1 การใช้ประโยชน์ Timeline ในการทบทวนเวชระเบียน กับขั้นตอนที่พบ AE
Module 5 HOW To : จะเริ่มต้นทบทวนเวชระเบียนอย่างไร
5.1 การเริ่มต้นทบทวนเวชระเบียน เริ่มต้นอย่างไร ?
5.2 NEWS Concept
5.3 มิติคุณภาพ
5.4 ถ้าต้องการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจะดูจากบันทึกในเวชระเบียนส่วนใด
5.5 ทบทวนเวชะเบียนเชื่อมดยงกับ Care Process
5.6 GAP Analysis
5.7 กิจกรรมการทบทวนเวชระเบียนด้วยการใช้ Timeline
Module 6 สรุปภาพรวม (Take home massage)
สรุปภาพรวม การทบทวนเวชระเบียน (Take home massage)