สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL027:
e-learning STEP 2 Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
รุ่น 2
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 0 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 14 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ภก.สงกรานต์ มีชูนึกสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• เจ้าหน้าที่ใหม่ ผู้เริ่มต้นเรียนรู้งานคุณภาพ หรือผู้ที่ต้องการ Reskill งานคุณภาพ HA ตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้อบรม...
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของ Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
2. สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. แนะนำหลักสูตร
2. Overview “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
3. เรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Criteria)“Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program”
4. รู้โจทย์(Context) “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program” 5. แนวคิดในการออกแบบ ระบบ RDU ตัวอย่าง
6. การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program”
7. ตัวอย่าง การประเมินผล “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program”
8. ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program”
9. สรุปภาพรวม “Rational drug use & Antimicrobial Stewardship Program” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA