สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL021:
Track 2 HA tools and quality in diversity update
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 4 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
1. Part IV กับ meso system learning
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
นพ.ทรนง พิลาลัย (หัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร และผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

2. การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจ
ผ่องพรรณ ธนา (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

3. การเรียนรู้จากอุบัติการณ์
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

4. Quality tools buffet
กนกรัตน์ แสงอำไพ (ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

5. Responsive ENV & Facility Management 2021
โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

6. Hospital Disaster Management
รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

7. Performance Management by THIP
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
นพ.ทรนง พิลาลัย (หัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร และผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

2-8 Digital Transformation in Facilities Management.
นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทอง (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร)

2-9 Next Normal Hospital ในภาวะวิกฤติ COVID-19
นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ (สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์)
รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)*

10. หุ่นยนต์จัดยาผู้ป่วยนอก Is It Cost Effective?
ภก.นริสา ตัณฑัยย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ภก.เอกนันท์ กีรติศรัณย์ (รพ.บำรุงราษฎร์ฯ)
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)*

11. Intelligent inventory Management
รศ. ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ (ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล (บริษัทจั๊ม เอไอ จำกัด)
รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)*

12. 5G Cloud AI Smart hospital
กมลวัทน์ สุขสุเมฆ (H LAB Co., Ltd.)
นพ.คมกริช จ่างแก้ว (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ดำเนินการอภิปราย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)*สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความหลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. Part IV กับ meso system learning

2. การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจ

3. การเรียนรู้จากอุบัติการณ์

4. Quality tools buffet

5. Responsive ENV & Facility Management 2021

6. Hospital Disaster Management

7. Performance Management by THIP

8. Digital Transformation in Facilities Management

9. Next Normal Hospital ในภาวะวิกฤติ COVID-19

10. หุ่นยนต์จัดยาผู้ป่วยนอก Is It Cost Effective?

11. Intelligent inventory Management

12. 5G Cloud AI Smart hospital