สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL006:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-3
รุ่น 5
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 13 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ดร.เอมอมร คำนุช
อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรคสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA part I-3
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระที่สำคัญมาตรฐาน I-3 สำหรับนำไปใช้งาน

เนื้อหา
1. Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
1. เนื้อหาภาพรวมมาตรฐาน HA ตอน 1 และการเชื่อมโยง
2. I-3 Overview
2.1 ความสำคัญของ มาตรฐาน I-3 ผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (PCM)
2. หัวใจการทำงานใน มาตรฐาน I-3
3. I-3.1 เสียงของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (Voice of Patient / Customer) ครั้งที่ 1/2
3.1 การรับฟัง และการเรียนรู้จากผู้ป่วย/ ผู้รับผลงาน
3.2 การประเมินความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ
3.3 ความผูกพันของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน
- กระบวนการ / เชื่อมโยง pct
4. หัวข้อ I-3.1 เสียงของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (Voice of Patient / Customer) ครั้งที่ 2/2
4.1 การรับฟัง และการเรียนรู้จากผู้ป่วย/ ผู้รับผลงาน
4.2การประเมินความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ
4.3ความผูกพันของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน
- (ต่อ) Actionable Information / เครื่องมือ
5. หัวข้อ I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น (Patient / Other Customer Engagement) ครั้งที่ 1/2
5.1 การใช้ข้อมูลเพื่อจัดบริการและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น
5.2 การสร้างความสัมพันธ์
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน
- Brand management และ กระบวนการ / เครื่องมือ
6. หัวข้อ I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น (Patient / Other Customer Engagement) ครั้งที่ 2/2
6.1 การใช้ข้อมูลเพื่อจัดบริการและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น
6.2 การสร้างความสัมพันธ์
6.3 การจัดการข้อร้องเรียน
- (ต่อ) Brand management และ กระบวนการ / เครื่องมือ
7. หัวข้อ I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (Patient’s Rights) ครั้งที่ 1/2
7.1 ความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องสิทธิผู้ป่วย
7.2การสร้างความตระหนัก
7.3การจัดการดูแลสิทธิผู้ป่วย
- การบริหารจัดการเพื่อสิทธิผู้ป่วย
- วัฒนธรรมการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
8. หัวข้อ I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (Patient’s Rights) ครั้งที่ 2/2
8.1 ความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องสิทธิผู้ป่วย
8.2 การสร้างความตระหนัก
8.3 การจัดการดูแลสิทธิผู้ป่วย
- (ต่อ) การบริหารจัดการเพื่อสิทธิผู้ป่วย
- วัฒนธรรมการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
9. การปฏิบัติ ตัวอย่าง / กรณีศึกษา
9.1 กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
9.2 การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
9.3 การเรียนรู้
9.4 ผลลัพธ์และการปรับปรุงกระบวนการ
10. กรณีศึกษา ครั้งที่ 2
10.1 กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
10.2 การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
10.3 การเรียนรู้
10.4 ผลลัพธ์และการปรับปรุงกระบวนการ
11. สรุปบทเรียน I-3
11.1 แนวคิดรวบยอด
11.2 Wrap up