สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL012:
e-learning STEP 2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 9 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.โกเมธ นาควรรณกิจสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบ


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
2. ผู้เรียนได้รับสาระที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สำหรับนำไปประยุกต์ใช้

เนื้อหา
1. introduction

2. ความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

3. มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย(1)

4. มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย(2)

5. มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย(3)

6. ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(1)

7. ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(2)

8. ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(3)

9. ทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ

10. การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันระงับอัคคีภัย

11. การจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(1)

12. การจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(2)

13. การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการรายงานและประเมินผล

14. แบบทดสอบทบทวน