สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL026:
e-learning STEP 2 การเก็บรักษายาและการสำรองยา (Emergency drug and storage drug management)
รุ่น 2
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 0 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 11 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ภก.สงกรานต์ มีชูนึกสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• เจ้าหน้าที่ใหม่ ผู้เริ่มต้นเรียนรู้งานคุณภาพ หรือผู้ที่ต้องการ Reskill งานคุณภาพ HA ตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้อบรม...
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการเก็บรักษายาและการสำรองยา
2. สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. แนะนำหลักสูตร
2. Overview “การเก็บรักษายา และการสำรองยา” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA
3. เรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Criteria) “การเก็บรักษายา และการสำรองยา”
4. รู้โจทย์(Context) “การเก็บรักษายา และการสำรองยา”
5. แนวคิดในการออกแบบ ระบบสำรองยา ตัวอย่าง
6. การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล “การเก็บรักษายา และการสำรองยา”
7. ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (1) “การเก็บรักษายา และการสำรองยา”
8. ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (2) “การเก็บรักษายา และการสำรองยา”
9. สรุปภาพรวม “การเก็บรักษายา และการสำรองยา” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA