สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL008:
e-learning STEP 2 มาตรฐาน HA Part I-2
รุ่น 4
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 8 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ดร.เอมอมร คำนุช
อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรคสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA part I-2
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระที่สำคัญมาตรฐาน I-2 สำหรับนำไปใช้งาน

เนื้อหา
1. Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
- แนะนำผู้เรียนให้เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ และวิธีการเรียนสำหรับหลักสูตรนี้
- แนะนำเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ใช้ ประกอบด้วยSlide ประกอบการบรรยาย, ตัวอย่าง / กรณีศึกษา, แบบทดสอบ
- ให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. I-2 Overview ครั้งที่ 1/2
- ปรับมุมมองและความเข้าใจของผู้เรียนในมาตรฐาน I-2

3. I-2 Overview ครั้งที่ 2/2
- ปรับมุมมองและความเข้าใจของผู้เรียนในมาตรฐาน I-2

4. หัวข้อ I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) ครั้งที่ 1/4
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.1
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

5. หัวข้อ I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) ครั้งที่ 2/4
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.1
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

6. หัวข้อ I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) ครั้งที่ 3/4
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.1
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

7. หัวข้อ I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) ครั้งที่ 4/4
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.1
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

8. หัวข้อ I-2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ครั้งที่ 1/3
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.2
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

9. หัวข้อ I-2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ครั้งที่ 2/3
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.2
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

10. หัวข้อ I-2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ครั้งที่ 3/3
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อ I-2.2
- สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

11. การปฏิบัติ ตัวอย่าง / กรณีศึกษา
- เพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน
- สามารถปรับใช้ให้เหมาะสม

12. กรณีศึกษา ครั้งที่ 2
- เพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน
- สามารถปรับใช้ให้เหมาะสม

13. สรุปบทเรียน I-2
- เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระที่สำคัญมาตรฐาน I-2 สำหรับนำไปใช้งาน