สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA901:
Patient Safety Training Course
รุ่น 1
วันที่อบรม: 12 มิ.ย. 2567    - ถึง -    14 มิ.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 60 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 42 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
12 มี.ค. 2567    - ถึง -    19 พ.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
พญ.บุญรัตน์ วราชิต สบพช
พญ.วรรณา อังคสุวรรณ
ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ
นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
กัปตัน และทีมการบินไทย
สถานที่อบรม:
โรงแรมในเขต กรุงเทพฯ/ปริมณฑล โปรดอ่านในจดหมายตอบรับการอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
อาจารย์แพทย์, แพทย์, อาจารย์พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาลทุกระดับที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้
หมายเหตุ ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น HA201 หรือ EL002 มาก่อน


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ Patient Safety และ Patient and Personnel Safety Concept
2.สามารถนำ WHO Patient Safety guideline ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางสาธารณสุขรวมทั้งบูรณาการในกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ได้อย่างเหมาะสม
3.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย (non-technical skill) สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน


เนื้อหา
1.2P Safety movement in Thailand.
2.What is Patient Safety and concept
3.WHO Patient Safety curriculum 11 Modules.
4.Patient and Personnel Safety Goals. (SIMPLE)
5.2P Safety and HA standards, how to integration?
6.Non-technical Skill for Patient Safety
7.Transformative learning for patient safety education