สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL004:
e-learning STEP 2 Hospital Profile
รุ่น 4
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 18 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญสถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Hospital Profile
2. มีทักษะและสามารถจัดทำ Hospital Profile ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา
Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
Module 1 (What Why) Overview
• Hospital Profile คืออะไร สำคัญอย่างไร
Module 2 องค์ประกอบ ของ Hospital Profile
1. องค์ประกอบของ Hospital Profile มีอะไรบ้าง (1.ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 2. ลักษณะสำคัญขององค์กร 3. One Page)
2. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
Module 3 ข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร
1. ข้อความที่ต้องเติมเต็ม เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร
2. คำอภิธานศัพท์
Module 4 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล ใน Hospital Profile
1. ความสัมพันธ์ในเรื่องทิศทางองค์กร VMS และการพิจารณากับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
2. ความสัมพันธ์ในเรื่อง Core Competency
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ใน SIPOC
Module 5 การใช้ประโยชน์จาก Hospital Profile
• การใช้ประโยชน์ จาก Hospital Profile ในมุมมองผู้เยี่ยมสำรวจ ในมุมมอง รพ.
Module 6 มาตรฐาน HA Part I ที่เกี่ยวข้อง กับ Hospital Profile
• มาตรฐาน HA Part I ที่เกี่ยวข้องกับ Hospital Profile
Module 7 สรุปภาพรวม Hospital Profile (Take home massage)
• สรุปภาพรวม Hospital Profile (Take home massage)
Module 8 วิธีการทำ Hospital Profile แบบง่ายๆ สไตล์ สรพ.
• วิธีการทำ Hospital Profile แบบง่ายๆ สไตล์ สรพ.