สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่น 3
วันที่อบรม: 17 พ.ค. 2567    - ถึง -    17 พ.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 21 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 12 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
19 ก.พ. 2567    - ถึง -    19 เม.ย. 2567


ราคานี้รวม

วิทยากร:
ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เยี่ยมสำรวจ และที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ จากศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 แห่ง

Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น re accreditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2568 - 2569 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไข
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้า ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ หรือทีมนำ ทีมระบบงานสำคัญ เช่น PCT RM IC ระบบยา ศูนย์คุณภาพ ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าร่วมการอบรม ตามบริบทแต่ละโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายสมัครหลักสูตร 1 Account (ตัวแทนผู้ประสานงานสมัคร)
2. Hospital Profile ที่เป็นปัจจุบัน
3. แผนการพัฒนาคุณภาพหลังได้รับการรับรอง หรือรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมสำรวจ หรือ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ
4. รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์ ตอนที่ 4 เท่าที่มี) และการนำเสนอผลการพัฒนา
5. PowerPoint การนำเสนอตามกำหนดการกิจกรรมสัมมนา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลและรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล หลังจากผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
2. เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


เนื้อหา
ประเด็นที่ทีมวิทยากรติดตามเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายหลังการรับรอง มีดังนี้
1. การพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจครั้งที่แล้ว
2. การปฏิบัติตามเป้าหมายและแนวทางความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goals & Guides: SIMPLE)
3. การพัฒนาตามบริบทหรือจุดมุ่งเน้นของโรงพยาบาล
4. การพัฒนาเพื่อยกระดับ maturity และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง เช่น ระบบการวัดและการประเมินระบบงาน การเรียนรู้จากการตามรอย การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก Strategic alignment และระบบงานสำคัญอื่น ๆ เป็นต้น


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
ค่ายกาวิละ 1 1 0
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1 0 0
ค่ายอิงคยุทธบริหาร 0 0 1
จังหาร 1 1 0
จุฬาภรณ์ 0 0 1
เจ้าพระยา 1 1 0
ท่าลี่ 0 0 1
นาน้อย 1 0 0
นาหว้า 1 1 0
เนินสง่า 1 1 0
โนนคูณ 0 0 1
บางสะพานน้อย 1 1 0
พุทธชินราช พิษณุโลก 0 0 1
พระจอมเกล้า 1 1 0
พยุห์ 0 0 1
มะเร็งชลบุรี 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล สมุทรปราการ 1 1 0
ร้อยเอ็ด 1 1 0
วังสมบูรณ์ 1 0 0
สงฆ์ 1 1 0
หนองขาหย่าง 0 0 1
หนองเสือ 1 1 0