สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA801:
โปรแกรมการพัฒนาระบบการทำงานและการออกแบบสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare & Hospital Design In Action Learning Program)
รุ่น 1
วันที่อบรม: 23 พ.ค. 2567    - ถึง -    31 ส.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 0 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 10 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 80000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.พ. 2567    - ถึง -    01 มี.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
ดร.ดวงสมร บุญผดุง
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ และทีมวิทยากรสถานที่อบรม:
กรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. สถานพยาบาลที่มีระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพในขั้นพัฒนาขั้น 2 ขึ้นไป
2. ผู้นำและบุคลากรที่สนใจเรียนรู้และใช้มิติจิตวิญญาณในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีความมุ่งมั่นนำมิติจิตวิญญาณลงสู่การปฏิบัติในการพัฒนาสถานพยาบาล
3. เป็นสถานพยาบาลที่มีเป้าหมายขอรับรอง SHA Program หรือมีแผนการรับรอง SHA Program Specific Program Certification (ตามความพร้อม)
4. สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้ตาม Module ตามที่สถาบันกำหนดไว้ครบถ้วน
5. สามารถยอมรับเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรแกรมได้ หากต้องการส่งผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม ยินดีชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่สถาบันฯ กำหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมิติจิตวิญญาณและทักษะทางด้านจิตวิญญาณสำหรับบุคลากรสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถนำความรู้/ทักษะด้านจิตวิญญาณไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานประจำได้
2. เรียนรู้แนวทางการออกแบบหรือพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยจิตวิญญาณ การออกแบบสถานพยาบาลจากประสบการณ์ผู้ป่วย ผู้ให้บริการและชุมชน
3. เรียนรู้แนวคิดมิติจิตวิญญาณ (SHA) แนวทางการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่ SHA Program Specific Program Certification
4. เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างของสถานพยาบาลที่นำหลักการหรือนำแนวคิด SHA ลงสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างเรียบง่ายตามบริบท


***ค่าอบรมลงทะเบียน โรงพยาบาลละ 80,000 บาท ต่อ 4 Modules***

เนื้อหา
Modules 1 : SHA Principle & Hospital Design for Lead team
 เรียนรู้แนวคิด SHA พื้นฐาน และแนวคิดหลักของ SHA สำหรับทีมนำ
 ผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพด้วยมิติจิตวิญญาณ

Modules 2 : SHA facilitator Training workshop ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
 เรียนรู้แนวคิด SHA พื้นฐาน และแนวคิดหลักของ SHA สำหรับทีมบริหารงานคุณภาพ
 เสริมทักษะของ facilitator ในการนำมาตรฐานสู่การปฎิบัติ
 แนวทางการออกแบบปรับปรุงสถานพยาบาล

Modules 3 : Hospital Tour and learning from SHA model.
 เยี่ยมเรียนรู้ดูงาน รพ.ที่นำแนวคิด SHA สู่การปฏิบัติ

Modules 4 : SAR education and sharing
 Sharing Hospital/ Systems Design
 การตอบ SAR PDSC ของ รพ. ที่ขอ SHA PDSC

หมดเขตการรับสมัคร