สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA702:
Preparation team for Advance HA
รุ่น 1
วันที่อบรม: 15 พ.ค. 2567    - ถึง -    17 พ.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 80 คน
ค่าลงทะเบียน 7500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2567    - ถึง -    15 เม.ย. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะผู้เยี่ยมสำรวจอาวุโสสถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.ผู้เข้าอบรมต้องเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลที่จะเข้าสู่ระบบการรับรองขั้นก้าวหน้า (AHA)
2.อบรมเป็นทีม จำนวนผู้เข้าอบรม 8 - 12 ท่าน ต่อ 1 โรงพยาบาล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบงานบริหารคุณภาพ ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบระบบงานสำคัญได้แก่ ระบบวัดวิเคราะห์และสารสนเทศ ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบยา

หมายเหตุ
1.สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้แทนจากโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองขั้นก้าวหน้า (AHA) เท่านั้น
2.ผู้อำนวยการ สามารถเข้าร่วมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.เข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของ A-HA แนวคิดพื้นฐานของระบบการวัด และสามารถออกแบบการวัดผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท
2.ออกแบบการวัด วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานระดับองค์กร และระบบงานสำคัญขององค์กรได้
3.จัดทำแผนพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง A-HA ได้อย่างมีทิศทาง


เนื้อหา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AHA ระบบการวัด (measurement system) การใช้มุมมองเชิงระบบและบริบท การทำความเข้าใจ HA Core values การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยใช้ A-HA tools (extended evaluation guide, tracer, performance evaluation framework) การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการเข้าสู่การรับรองขั้นก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง