สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA601:
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
รุ่น 4
วันที่อบรม: 14 ส.ค. 2567    - ถึง -    16 ส.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 100 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 14 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
14 พ.ค. 2567    - ถึง -    14 ก.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
น.อ.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร
อ.น้องนุช ภูมิสนธิ์
นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน์
นพ.สุรพร ก้อนทอง
สถานที่อบรม:
กรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ทีมนำ/ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มาก่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรม...
1.เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการระบบริหารความเสี่ยง
2.เข้าใจมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงฉบับที่ 5 และนำไปประยุกต์ใช้ในรพ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.รพ.สามารถเข้าใจและนำไปวางระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยระดับรพ. ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของรพ.

เนื้อหา
1. ความหมายความสำคัญและหลักการระบบบริหารความเสี่ยง
2. ระบบบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล การเชื่อมโยงโปรแกรมความเสี่ยงต่างๆ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล
3. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
3.1) Standard Risk Management 5 th
3.2) Risk Identification
3.3) Risk Severity and Prioritization
3.4) Human- Centered Design
3.5) แนวคิด Root Cause Analysis (RCA) & Safety Design
3.6) Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
3.7) การประเมินและการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย (Safety Culture)
3.8) Risk Monitoring & Evaluation
3.9) คุณค่า ความหมาย/การใช้ประโยชน์จากทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)