สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)
รุ่น 2
วันที่อบรม: 09 พ.ค. 2567    - ถึง -    10 พ.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 10 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
09 ก.พ. 2567    - ถึง -    26 ก.พ. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ
อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
อ.นันธิดา พันธุศาสตร์
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.ผู้เข้าอบรมต้องเป็นตัวแทนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง และจะหมดอายุการรับรองภายใน 6 เดือน – 3 ปีข้างหน้า
2.สมัครเป็นทีมเข้าอบรม จำนวน 6 - 8 คน ต่อโรงพยาบาล
ประกอบด้วย : ผู้อำนวยการ (CEO), ประธาน PCT, เลขาทีม (เช่น PCT, RM, IC, ระบบยา), QMR (หัวหน้าศูนย์คุณภาพ)


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.มีความเข้าใจหลักการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ และสามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ได้
2.เข้าใจแนวคิด การใช้เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยได้
3.เข้าใจแนวคิด บทบาทของทีมนำทางคลินิกต่อการจัดการด้านยา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการด้านยาได้
4.เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงพยาบาล และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาได้
5.สามารถเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของความเสี่ยง เพื่อนำสู่การป้องกัน แก้ไขได้อย่างเป็นระบบ


เนื้อหา
1.จากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจสู่การปฏิบัติ (From Recommend to action)
2.แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพของทีมนำทางคลินิก (Guideline for Identifying Opportunities for Improvement for PCT)
3.แนวคิด บทบาทของทีมนำทางคลินิกต่อการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการด้านยา (Guideline for Medication Management by PCT)
4.การวัดผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance Measurement) และการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร
5.การบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกับความปลอดภัย (Risk & Safety) , Update in RCA (Root Cause Analysis / Incident Analysis)


หมดเขตการรับสมัคร