สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA306:
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
รุ่น 1
วันที่อบรม: 31 ก.ค. 2567    - ถึง -    02 ส.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 60 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 43 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
30 เม.ย. 2567    - ถึง -    30 มิ.ย. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าที่พัก
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
ภญ.ผุสดี บัวทอง
อ.ชวลิต เมฆศิริกุล
อ.อธิรัชต์ เทพวัลย์
และวิทยากร รับเชิญ
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ ดูแลการจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับผลงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. เข้าใจแนวคิด/ปรัชญากระบวนการพัฒนาคุณภาพHA และแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
2. เรียนรู้และเข้าใจมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงพยาบาลและการจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
3. เรียนรู้และทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย
4. เรียนรู้และทราบแนวทางการบริหารจัดการภาวะภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย การจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ การจัดการขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถสนับสนุนการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เรียนรู้และทราบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การกำหนดตัวชี้วัด และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล


เนื้อหา
1. แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยผู้รับผลงาน
2. มาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงพยาบาล และการจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
3. การพัฒนา ปรับปรุงและการดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย
4. การบริหารจัดการภาวะภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย การจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ การจัดการขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การบริหารความเสี่ยง การกำหนดตัวชี้วัด และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล