สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA304:
HA กับการบริหารการพยาบาล
รุ่น 2
วันที่อบรม: 14 ส.ค. 2567    - ถึง -    16 ส.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 20 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
16 พ.ค. 2567    - ถึง -    14 ก.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
อ.วรวรรณ ใหญ่มาก
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม... 1. มีความเข้าใจแนวคิดการบริหารงานคุณภาพและสามารถบูรณาการแนวคิดสำคัญของมาตรฐาน HA กับมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเข้าใจแนวทางการออกแบบระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล การประสานยุทธศาสตร์องค์กรสู่กลยุทธ์การจัดการทางการพยาบาล ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
3. สามารถนำหลักการบริหารคุณภาพมากำหนดตัวชี้วัดงานการพยาบาล กำหนด ทิศทางการพัฒนาการพยาบาลได้เหมาะสม
4. เข้าใจการออกแบบระบบนิเทศทางการพยาบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
5. สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรการพยาบาลกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
6. มีความเข้าใจการนำหลักการบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการพยาบาล ส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาล ให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้า โดยมีพฤติกรรม จริยธรรม อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ มาตรฐานวิชาชีพ
2. ระบบการบริหารทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสู่คุณภาพการพยาบาล
3. การบริหารและการพัฒนาอัตรากำลังเพื่อให้สามารถจัดบริหารที่เหมาะสมและปลอดภัย 4. Transforming Nursing Leadership
5. การมอบหมายงานและการนิเทศทางการพยาบาลที่สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล
6. ระบบการวัดผลลัพธ์ด้านการบริหารและการปฏิบัติทางการพยาบาล
7. การเชื่อมโยงการทำงานกับทีนนำระบบงานสำคัญขององค์กร เช่น ระบบยา ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เป็นต้น
8. เครื่องมือคุณภาพที่สำคัญกับการบริหารทางการพยาบาล เช่น TCAB, KM, R2R


ยังไม่เปิดรับสมัคร