สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA401:
การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey)
รุ่น 3
วันที่อบรม: 31 ก.ค. 2567    - ถึง -    02 ส.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 50 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
30 เม.ย. 2567    - ถึง -    30 พ.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ,
อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ,
ดร.อำพัน วิมลวัฒนา,
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก,
และทีมวิทยากรสถานที่อบรม:
กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล มีกิจกรรม Site visit


เอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.มีพื้นฐานความรู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
2.ผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานของ สรพ. มาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร ภายในระยะเวลา 2 ปี (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร HA201, EL002 มาก่อน)


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าบรม... 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดและทักษะการโค้ชและการตามรอยเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ
2. วิเคราะห์แบบประเมินตนเอง จับประเด็นสำคัญ และวางแผนการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ทักษะการโค้ชร่วมกับการตามรอย ทั้งหน่วยงานทางคลินิกและหน่วยงานสนับสนุนบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห์ระบบต่างๆภายในโรงพยาบาล เพื่อสื่อสารข้อมูลและกระตุ้นให้หน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุปประเด็นสำคัญจากการโค้ช ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พร้อมทั้งใช้ทักษะการโค้ชเพื่อช่วยให้หน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA, การใช้หลักการตามรอย, Risk-Based Thinking
2. แนวคิดและทักษะการโค้ช, GROW Model เป้าหมายในการโค้ช
3. Various Tracing: การตามรอยต่างๆ (2P-Safety Tracer, System Tracer, Clinical Tracer)
4. การวิเคราะห์ Hospital profile การนำข้อมูลไปใช้วางแผนการโค้ช
5. การวิเคราะห์ Service Profile การนำข้อมูลไปใช้วางแผนการโค้ช
6. การใช้ Scoring Guideline 2018 เพื่อกระตุ้นให้มีการยกระดับการพัฒนา
7. การวางแผนการตามรอยและการโค้ช: การตามรอย (2P-Safety Tracer, System Tracer, Clinical Tracer)
8. การทำ Rapid Assessment, Reflection & Process Management
9. ฝึกประยุกต์เนื้อหาที่เรียนรู้กับโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์แบบประเมินตนเอง, การวางแผนการตามรอยและการโค้ช, การตามรอยที่หน่วยงานและทำบทบาทโค้ช, การสรุปประเด็นสำคัญจากการโค้ชและจัดทำ Process Management Plan เป็นต้น