สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA303:
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
รุ่น 2
วันที่อบรม: 15 พ.ค. 2567    - ถึง -    17 พ.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 120 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 120 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ก.พ. 2567    - ถึง -    15 เม.ย. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
อ.วรวรรณ ใหญ่มาก
สถานที่อบรม:
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม…
1. เข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดสำคัญของมาตรฐาน HA กับมาตรฐานวิชาชีพได้
2. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ (Quality tools) กับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลได้
3. สามารถประเมินความเสี่ยงทางการพยาบาลและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (root cause analysis) นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบระบบบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยได้
4. เข้าใจแนวคิดและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติการพยาบาลแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหา
1. แนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
2. มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน HA : ทิศทางการพยาบาลในอนาคต หลักการและแนวคิดการใช้มาตรฐาน
3. เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ HA ได้แก่ Driver Diagram, Process Designs, 12 กิจกรรมทบทวน, Root Cause Analysis, Tracing
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ Nursing Process และการบันทึกทางการพยาบาล, Early Warning Sign (EWS) and Rapid Response Team (RRT)
5. ประยุกต์ใช้การพัฒนาคุณภาพในระดับปฏิบัติพยาบาล
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรมทางการพยาบาล