สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA404:
หลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 1
วันที่อบรม: 12 ม.ค. 2566    - ถึง -    13 ม.ค. 2566
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 38 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565    - ถึง -    29 ธ.ค. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.ทรนง พิลาลัย และทีมวิทยากร สรพ.สถานที่อบรม:
โปรแกรม ZOOM
ระยะเวลาการอบรม : 21 ชั่วโมง
รูปแบบการอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 21 ชั่วโมง
การมอบหมายงานเพื่อการเรียนรู้ (Learning by Doing)
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน (ZOOM call buddy group)

วันที่จัดอบรม
ครั้งที่ 1: 12 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 : 13 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3 : 26 มกราคม 2566เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ปฏิบัติงาน ที่มีบทบาทเป็นแกนนำด้านการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ หัวหน้างาน หรือผู้มีความสนใจ
2. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพเบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...
1. เพิ่มความมั่นใจในการบริหารงานคุณภาพและการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
2. เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ และใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ
3. สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่ตอบสนองต่อโอกาสการพัฒนา


เนื้อหา
1. พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ และการนำระบบบริหารงานคุณภาพสู่การปฏิบัติ
2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนา และการวัดผลงานคุณภาพ
3. ทักษะพื้นฐานการโค้ช (Basic Coaching Skills)
4. การใช้มาตรฐาน HA เพิ่มคุณค่า และมาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัย
5. การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อโอกาสการพัฒนา
6. การสรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI)


หมดเขตการรับสมัคร