สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพ ระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
รุ่น 1
วันที่อบรม: 18 ส.ค. 2565    - ถึง -    18 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 42 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    30 ก.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับหลักสูตร SS048 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหา


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กำแพงแสน 0 0 42
แก่งกระจาน 0 0 42
กาฬสินธุ์ 0 0 42
กันทรวิชัย 0 0 42
กุสุมาลย์ 0 0 42
ค่ายรามราชนิเวศน์ 0 0 42
ค่ายศรีพัชรินทร 0 0 42
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 42
จตุรพักตรพิมาน 0 0 42
เจริญกรุงประชารักษ์ 0 0 42
ดำเนินสะดวก 0 0 42
ตากสิน 0 0 42
ท่ากระดาน 0 0 42
ทหารผ่านศึก 0 0 42
ธวัชบุรี 0 0 42
ธัญญารักษ์อุดรธานี 0 0 42
นาแก 0 0 42
นาแห้ว 0 0 42
นิคมน้ำอูน 0 0 42
บ่อพลอย 0 0 42
บ้านโป่ง 0 0 42
บ้านผือ 0 0 42
ปากท่อ 0 0 42
เปือยน้อย 0 0 42
พระยืน 0 0 42
ภูเรือ 1 0 41
มหาสารคาม 0 0 42
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 42
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 42
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 0 0 42
สุวรรณคูหา 0 0 42
สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 42
ห้วยผึ้ง 0 0 42