สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA901:
Patient Safety Training Course ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
รุ่น 1
วันที่อบรม: 24 ส.ค. 2565    - ถึง -    26 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 76 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ค. 2565    - ถึง -    15 ส.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ พญ.บุญรัตน์ วราชิต สบพช
พญ.วรรณา อังคสุวรรณ (รพ.หาดใหญ่)
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ (คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.)
กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม และทีม


Link จดหมายตอบรับ:
https://www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=199


สถานที่อบรม:
กรุงเทพและปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับการอบรม HA901 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
อาจารย์แพทย์, แพทย์, อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาลทุกระดับที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ Patient Safety และ Patient and Personnel Safety Concept 2.สามารถนำ WHO Patient Safety guideline ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรทาง
สาธารณสุขรวมทั้งบูรณาการในกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ได้อย่างเหมาะสม
3.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย (non-technical skill) สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

เนื้อหา
1. 2P Safety movement in Thailand. 2. What is Patient Safety and concept
3. WHO Patient Safety curriculum 11 Modules.
4. Patient and Personnel Safety Goals. (SIMPLE)
5. 2P Safety and HA standards, how to integration?
6. Non-technical Skill for Patient Safety

หมดเขตการรับสมัคร