สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA451:
การเตรียมตัวเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
รุ่น 1
วันที่อบรม: 07 ส.ค. 2565    - ถึง -    11 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 59 คน
ค่าลงทะเบียน 25000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย. 2565    - ถึง -    25 ก.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะผู้เยี่ยมสำรวจที่มีประสบการณ์สถานที่อบรม:
ห้องประชุมแปซิฟิก 2-3 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

แผนที่:

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
2. ใบสมัครอบรมหลักสูตร HA 451 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาท์เกี่ยวข้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวก่ีบระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ
3.ผ่านการอบรม และประสบการณ์
3.1 หลักสูตร HA 501 การนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ตามรุ่นที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรือ
3.2 มีประสบการณ์ด้านงานคุณภาพ บริหารระบบงานสําคัญ บริหารหน่วยงานหรือองค์กรอย่างน้อย 2 ปี
4.ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในการเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร
5.ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตามขั้นตอนของ สรพ.
6.มีความสามารถในการสื่อสาร มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะปรับตัว สามารถทำงานเป็นทีมได้


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครื่องมือคุณภาพ และมาตรฐาน HA ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ เช่น การคิดวิเคราะห์ การใช้มุมมองเชิงระบบการฟัง การสังเกต การโค้ชอย่างมีเป้าหมาย
3. เพื่อสร้างทักษะในการวิเคราะห์ SAR ในระดับที่สามารถวางแผนการเยี่ยมสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบัน


เนื้อหา
1. ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน HA ปรัชญา และจริยธรรม การทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจ
2. การวิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile
3. การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA ทั้ง Step & Flow ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อ การเยี่ยมสำรวจที่มีคุณค่า
4. การวิเคราะห์ SAR เพื่อวางแผนการเยี่ยมสำรวจโดยใช้หลัก Appropriateness, Systematic, Effectiveness, Learning
5. เรียนรู้ทักษะสำคัญของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน, การใช้ประโยชน์จาก SAR ในการเตรียมเยี่ยม, การสังเกต, การฟัง, การสัมภาษณ์, การโค้ชอย่างมีเป้าหมาย, การฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และการเขียนรายงานรูปแบบการจัดอบรม
1. บรรยาย
2. Workshop เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
3. Group discussion (อภิปรายกลุ่มย่อย)