สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่น 3
วันที่อบรม: 26 ก.ค. 2565    - ถึง -    27 ก.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 200 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 70 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565    - ถึง -    20 ก.ค. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.เรวดี ศิรินคร
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ


Link จดหมายตอบรับ:
https://www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=189#


สถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ https://www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=189#


เอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในสถานพยาบาล ที่ต้องการเรียนรู้และนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
2. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส่วนที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
3. เข้าใจแนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ


เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
2. ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน0และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
3. แนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ


หมดเขตการรับสมัคร