สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA502:
แนวคิด LEAN & Design Thinking และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 1
วันที่อบรม: 23 พ.ย. 2564    - ถึง -    26 พ.ย. 2564
ระยะเวลาการอบรม 4 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 1 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564    - ถึง -    08 พ.ย. 2564


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
และทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลสถานที่อบรม:
ผ่านโปรแกรม ZOOM


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารระดับต่างๆ หัวหน้างาน และผู้สนใจ ควรส่งเป็นทีม อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ของทีมควรประกอบด้วยแพทย์/ทันตแพทย์ หรือเภสั

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...
1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด Lean และ Design thinking สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ (Facilitator)
2. สามารถนำแนวคิดแบบ Lean และ Design thinking มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงาน


เนื้อหา
การใช้เครื่องมือ LEAN & Design Thinking เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการของสองเครื่องมือด้านศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัว โดย Lean เป็นแนวคิดในเชิงปรัชญา ด้วยการนำเทคนิควิธีการต่างๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการ ลดทอนขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและไม่มีคุณค่าต่อระบบบริการในโรงพยาบาล ส่วน Design Thinking เป็น กระบวนการคิดเชิงระบบที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้ให้บริการอย่างลึกซึ้ง โดยเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายงานมาสร้างต้นแบบที่ดี หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้