กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สรพ.

สถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่

ประกาศ ฉบับที่ 17


คำสั่งศูนย์บริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2564


ข้อกำหนดตามมาตรา 9 ฉบับที่ 16


คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 25


ประกาศ กทม.ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 15


ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8


โทรสารในมหาดไทย แบ่งเขตพื้นที่ 4 ระดับ


ข้อกำหนดตามมาตรา 9 ฉบับที่ 15


ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ห้ามมั่วสุม ชุมนุม ทำกิจกรรม


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนยา 2019 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563


ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19


คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๐)

การบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19