สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
รุ่น 2
วันที่อบรม: 23 เม.ย. 2567    - ถึง -    25 เม.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 120 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. 2567    - ถึง -    23 มี.ค. 2567


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.ทรนง พิลาลัย,
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์,
นพ.เอนก หล้าเพชร,
ทพญ.รตนอร จูห้อง
สถานที่อบรม:
อบรมที่โรงแรม กรุงเทพฯ/ปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
บุคลากรที่เริ่มต้นเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. รู้และเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ และนำสู่การปฏิบัติในงานประจำได้
2. รู้ เข้าใจ และสามารถใช้หลักคิดและเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระดับหน่วยงาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาคุณภาพ

เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
2. ทำงานประจำให้ดี (Quality in Daily Work)
3. มีอะไรให้คุยกัน (Team Communication)
4. ขยันทบทวน
5. ทำความเข้าใจมาตรฐาน HA เบื้องต้น
6. การบริหารความเสี่ยง, SIMPLE, และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
7. เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน
8. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI)
9. การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน (Unit-based Quality)