สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
รุ่น 2
วันที่อบรม: 19 พ.ค. 2566    - ถึง -    19 พ.ค. 2566
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 139 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 36 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2566    - ถึง -    08 ก.พ. 2566


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 แห่ง
ผู้เยี่ยมสำรวจ
ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accreditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2566 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขจากคณะที่ปรึกษากรรมการรับรอง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังการรับรอง สามารถจัดทำ แผนการพัฒนาคุณภาพ และเกิดการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้สถานพยาบาลทั่วประเทศเข้าสู่การธำรงคุณภาพระหว่างอายุการรับรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากขึ้น


เนื้อหา
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3G0S6R6

สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กรุงไทย 0 0 1
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1 1 0
กาฬสินธุ์ 0 0 1
กันทรวิชัย 0 0 1
กุสุมาลย์ 0 0 1
กุดชุม 0 0 1
กันทรลักษ์ 0 0 1
กุดข้าวปุ้น 0 0 1
เกาะพะงัน 0 0 1
เกาะสมุย 0 0 1
กาบัง 0 0 1
กล้วยน้ำไท 0 0 1
กรุงเทพสุราษฎร์ 0 0 1
กู่แก้ว 0 0 1
โขงเจียม 1 1 0
ค่ายเม็งรายมหาราช 0 0 1
ค่ายอดิศร 0 0 1
ค่ายสุรสีห์ 0 0 1
ค่ายรามราชนิเวศน์ 0 0 1
คอนสวรรค์ 0 0 1
ค่ายสุรนารี 0 0 1
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 1 1 0
คำชะอี 0 0 1
ควนเนียง 1 1 0
ค่ายเสนาณรงค์ 0 0 1
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 1
คามิลเลียน 0 0 1
งาว 0 0 1
จตุรพักตรพิมาน 0 0 1
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 1 1 0
เจริญกรุงประชารักษ์ 1 1 0
ชุมแสง 1 1 0
เซนต์เมรี่ 0 0 1
ดอนพุด 1 1 0
ดำเนินสะดวก 1 1 0
ดงหลวง 0 0 1
ตะโหมด 0 0 1
ถ้ำพรรณรา 0 0 1
ทุ่งโพธิ์ทะเล 0 0 1
ทับคล้อ 0 0 1
ท่ากระดาน 0 0 1
ท่าตะเกียบ 0 0 1
ทุ่งฝน 0 0 1
ทุ่งใหญ่ 1 1 0
ทุ่งหว้า 1 1 0
ทหารผ่านศึก 1 1 0
ทหารอากาศ (สีกัน) 0 0 1
ธวัชบุรี 0 0 1
ธัญญารักษ์อุดรธานี 0 0 1
เนินมะปราง 1 1 0
นครนายก 0 0 1
นาทม 0 0 1
นาแก 0 0 1
นาแห้ว 0 0 1
นิคมน้ำอูน 1 1 0
น้ำโสม 0 0 1
นาจะหลวย 0 0 1
น้ำยืน 0 0 1
บ้านตาก 0 0 1
บางบาล 0 0 1
บ่อพลอย 0 0 1
บ้านโป่ง 0 0 1
บึงโขงหลง 0 0 1
บ้านผือ 0 0 1
บางโพ 0 0 1
บางปะกอก8 0 0 1
บางมด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
ปง 0 0 1
ป่าโมก 1 1 0
ปากท่อ 1 1 0
โป่งน้ำร้อน 1 1 0
ประทาย 0 0 1
ปลายพระยา 0 0 1
ปิยะเวท 0 0 1
พบพระ 0 0 1
พิชัย 0 0 1
พัทยาเมโมเรียล 1 1 0
พรเจริญ 1 1 0
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 0 1
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 1 1 0
พระศรีมหาโพธิ์ 1 1 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 1
ภูเขียว 0 0 1
แม่อาย 0 0 1
แม่ใจ 0 0 1
มะเร็งลำปาง 0 0 1
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 0 1
มหาสารคาม 1 1 0
มาบอำมฤต 0 0 1
แม่ลาน 0 0 1
ร้องกวาง 1 1 0
ราชสาส์น 0 0 1
รือเสาะ 0 0 1
ระโนด 0 0 1
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน 1 1 0
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 0 0 1
ลานสัก 0 0 1
ลาดบัวหลวง 0 0 1
ลำทับ 1 1 0
ละแม 1 1 0
ละงู 0 0 1
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 0 1
วิภารามปากเกร็ด 1 1 0
วิหารแดง 0 0 1
วังจันทร์ 0 0 1
วิรัชศิลป์ 0 0 1
วชิระภูเก็ต 1 1 0
วังเจ้า 0 0 1
ศรีสัชนาลัย 1 1 0
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 0 1
สะเมิง 0 0 1
สบปราบ 0 0 1
สุโขทัย 0 0 1
สว่างอารมณ์ 0 0 1
สถาบันทันตกรรม 1 1 0
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 1
สนามชัยเขต 0 0 1
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 1
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 0 0 1
สุวรรณคูหา 0 0 1
สร้างคอม 0 0 1
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 0 0 1
สำโรงทาบ 0 0 1
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1 1 0
สุคิริน 0 0 1
สงขลานครินทร์ 0 0 1
สิรินธร 0 0 1
สายไหม 1 1 0
สมิติเวช ศรีนครินทร์ 1 1 0
สมิติเวช สุขุมวิท 1 1 0
สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 1
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 0 0 1
หนองหาน 0 0 1
ห้วยแถลง 0 0 1
หัวไทร 0 0 1
โอเวอร์บรุ๊ค 1 1 0
องครักษ์ 0 0 1
อุทัย 0 0 1


หมดเขตการรับสมัคร