สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA900:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
รุ่น 1
วันที่อบรม: 20 เม.ย. 2566    - ถึง -    21 เม.ย. 2566
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 70 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 7 คน
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 ม.ค. 2566    - ถึง -    20 มี.ค. 2566


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสถานที่อบรม:
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ที่เตรียมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้ที่เตรียมขึ้นเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล ได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ การเป็นผู้นำฤที่ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากกรณีศึกษาโดยผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว คุณค่า และประโยชน์ของการบริหารองค์กร
3. การใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA ในการบริหารจัดการองค์กร

เนื้อหา
1. การบริหารโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA, ภาพรวมของการบริหารองค์กรตามมาตรฐาน HA ตอนที่ I ได้แก่ การนำ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วยและสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
2. แนวคิด ประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ, แนวโน้มและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารองค์กรในอนาคต