สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 3
วันที่อบรม: 29 มี.ค. 2566    - ถึง -    31 มี.ค. 2566
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 21 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
13 ม.ค. 2566    - ถึง -    13 มี.ค. 2566


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
อ.วรวรรณ ใหญ่มาก
พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชาสถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นสมาชิกในทีมนำด้านคลินิก (ผู้เข้าอบรมควรสมัครเป็นทีมรพ.อย่างน้อย 3 ท่าน/รพ.)
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มาก่อน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำเข้ามาร่วมเรียนรู้
1. กิจกรรมหัวหน้าพาทบทวนคุณภาพที่ได้ดำเนินการแล้วในหน่วยงาน
2. สรุปข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่สามารถสะท้อนให้เห็นโอกาสพัฒนาระบบงาน
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่ทีมงานได้ทำมาแล้ว (จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้)
4. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับโรคหรือสภาวะทางคลินิกที่ต้องการพัฒนาในอนาคต (เช่น สถิติต่างๆ รวมทั้งข้อมูลวิชาการ หรือ guideline ที่เกี่ยวข้อง)
5. แบบประเมินตนเองมาตรฐาน HA ตอนที่ III (SAR Part III)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...
1. สามารถวางระบบการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ทั้งในระดับภาพรวมและระดับทีมดูแลผู้ป่วย
2. ใช้ข้อมูลอดีต (เวชระเบียน การทบทวนการดูแลผู้ป่วย รายงานอุบัติการณ์) เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ และการออกแบบระบบที่รัดกุม
3. ใช้โรคหรือสภาวะทางคลินิกในการประเมินคุณภาพของทุกระบบงานในโรงพยาบาล
4. พัฒนาคุณภาพทางคลินิกโดยเน้นผลลัพธ์และใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายร่วมกัน
5. เข้าใจบทบาทและระดับความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน/ทีมนำด้านคลินิก/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเชื่อมโยงประสานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
6. บูรณาการมาตรฐาน HA ตอนที่ III เข้าสู่การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย


เนื้อหา
1. แนวคิดและปรัชญาเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
2. การใช้ผลการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อจุดประกายการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
3. การใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อการเรียนรู้และวางระบบการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย
4. การใช้โรคหรือสภาวะทางคลินิกเป็นตัวตามรอย (Clinical tracer) ในการประเมินคุณภาพ
5. การวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงในเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
6. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่เน้นผลลัพธ์ และใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายร่วมกัน รวมทั้งการใช้ evidence based, benchmarking, knowledge sharing, directed creativity
7. บทบาทของทีมนำทางคลินิก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และองค์กรแพทย์
8. มาตรฐาน HA ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย