สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
รุ่น 2
วันที่อบรม: 08 ก.พ. 2566    - ถึง -    10 ก.พ. 2566
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 90 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 101 คน
ค่าลงทะเบียน 5400 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ธ.ค. 2565    - ถึง -    09 ม.ค. 2566


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.เรวดี ศิรินคร,
ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา,
นพ.ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล,
พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา,
นพ.สุรพร ก้อนทอง
สถานที่อบรม:
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มาก่อน
2.ควรส่งเป็นทีม อย่างน้อยรพ.ละ 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์/ทันตแพทย์ หรือเภสัชกร พยาบาล
3.เป็นผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงานคุณภาพ (เพื่อประโยชน์ขององค์กร กรุณาส่งผู้เข้าอบรมเป็นทีมและมีประสบการณ์การทำงานคุณภาพ)


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
2.เรียนรู้การถอดรหัสมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
3.เข้าใจประโยชน์ของมาตรฐาน และแนวทางการนำมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5 ตอนที่ I, II, III สู่การปฏิบัติ โดยการประยุกต์ใช้ 3C- PDSA
4.เรียนรู้คุณค่า และประโยชน์จาก Hospital Profile
5.เรียนรู้การประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 1 (Standard Part I) ในระดับหน่วยงาน
6.เรียนรู้การใช้ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 3 ผ่านการรับรู้ประสบการณ์ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (Standard Part III & 2P Experience)
7.เข้าใจกระบวนการประเมินตนเอง การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อย่างเรียบง่าย


เนื้อหา
1.แก่นแนวคิดคุณภาพ และการนำมาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ
2.ภาพรวมการปรับเกณฑ์ในมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 และแนวทางการใช้มาตรฐาน
3.เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ Hospital Profile รวมทั้งการประยุกต์ใช้ Hospital Profile ในระดับหน่วยงาน
4.การถอดรหัสมาตรฐาน HA และการนำมาตรฐาน HA ตอนที่ I, II, III สู่การปฏิบัติ ผ่านการประยุกต์ใช้ 3C-PDSA
5.การประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 1 (Standard Part I) ในระดับหน่วยงาน
6.การใช้ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 3 ผ่านการรับรู้ประสบการณ์ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (Standard Part III & 2P Experience)
7.การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อย่างเรียบง่าย