สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA607:
PDPA for Healthcare ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 1
รุ่น 1
วันที่อบรม: 06 ก.ย. 2565    - ถึง -    06 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 120 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 113 คน
ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2565    - ถึง -    01 ก.ย. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถานที่อบรม:
ผ่านโปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับหลักสูตร click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
บุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.เข้าใจแนวคิดและบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลกับสถานการณ์ที่เผชิญในภาคการดูแลสุขภาพ
2.เข้าใจข้อกำหนดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สามารถวางแผนและดำเนินการคุ้มครอง


เนื้อหา
•PDPA คืออะไร (PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไป
ใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน) •บทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลกับสถานการณ์ที่เผชิญในภาคการดูแลสุขภาพ
•ข้อกำหนดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สามารถวางแผนและดำเนินการคุ้มครองข้อมูล
ความถูกต้อง การจำกัด การเก็บรักษา


หมดเขตการรับสมัคร