สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
รุ่น 2
วันที่อบรม: 19 ส.ค. 2565    - ถึง -    19 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 48 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 9 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    08 ส.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับหลักสูตร SS048_รุ่น 2 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหา


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กรุงไทย 0 0 0
กันทรวิชัย 0 0 0
กุสุมาลย์ 0 0 0
กุดชุม 0 0 0
กันทรลักษ์ 0 0 0
กุดข้าวปุ้น 0 0 0
กระบี่ 0 0 0
เกาะพะงัน 0 0 0
กาบัง 0 0 0
กล้วยน้ำไท 0 0 0
กรุงเทพสุราษฎร์ 0 0 0
โขงเจียม 0 0 0
เขาพนม 0 0 0
เขวาสินรินทร์ 0 0 0
ค่ายบางระจัน 0 0 0
ค่ายรามราชนิเวศน์ 0 0 0
ค่ายศรีพัชรินทร 0 0 0
ค่ายสุรนารี 0 0 0
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 0 0 0
คำชะอี 0 0 0
ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 0 0 0
เคียนซา 0 0 0
ควนเนียง 0 0 0
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0
คามิลเลียน 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 0 0 0
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 0
เจริญกรุงประชารักษ์ 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 0 0 0
ชำนิ 0 0 0
เซนต์เมรี่ 0 0 0
ดอนพุด 0 0 0
ดำเนินสะดวก 0 0 0
ดงหลวง 0 0 0
ตะโหมด 0 0 0
ตากสิน 0 0 0
ถ้ำพรรณรา 0 0 0
ท่ากระดาน 0 0 0
เทพรัตน์นครราชสีมา 0 0 0
ทุ่งใหญ่ 0 0 0
ทุ่งสง 0 0 0
ทุ่งหว้า 0 0 0
ทหารผ่านศึก 0 0 0
ธวัชบุรี 0 0 0
ธัญญารักษ์อุดรธานี 0 0 0
นครนายก 0 0 0
นาทม 0 0 0
นาแก 0 0 0
นาแห้ว 0 0 0
นิคมน้ำอูน 0 0 0
นาจะหลวย 0 0 0
น้ำยืน 0 0 0
นาบอน 0 0 0
นราธิวาสราชนครินทร์ 1 1 -1
นาหม่อม 1 1 -1
บางบาล 0 0 0
บ่อพลอย 0 0 0
บ้านโป่ง 0 0 0
บ้านผือ 0 0 0
บางโพ 0 0 0
บางปะกอก8 0 0 0
ป่าโมก 0 0 0
ปากท่อ 0 0 0
เปือยน้อย 0 0 0
ประทาย 0 0 0
ปักธงชัย 0 0 0
ปลายพระยา 0 0 0
ปิยะเวท 0 0 0
พระนารายณ์มหาราช 0 0 0
พระยืน 0 0 0
พรเจริญ 0 0 0
พิบูลมังสาหาร 0 0 0
พระศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 0
ภูเรือ 0 0 0
ภูเขียว 0 0 0
มหาสารคาม 0 0 0
มหาราชนครราชสีมา 0 0 0
มาบอำมฤต 0 0 0
แม่ลาน 0 0 0
ยะหริ่ง 0 0 0
ระนอง 1 1 -1
รือเสาะ 0 0 0
ระโนด 0 0 0
ราชพิพัฒน์ 1 1 -1
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 0 0 0
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน 0 0 0
ลาดบัวหลวง 0 0 0
ละแม 0 0 0
วิภารามปากเกร็ด 0 0 0
วิหารแดง 0 0 0
วิรัชศิลป์ 0 0 0
วชิระภูเก็ต 0 0 0
วัฒนแพทย์ตรัง 1 1 -1
ศรีธัญญา 0 0 0
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 0 0
สถาบันทันตกรรม 0 0 0
สถาบันโรคทรวงอก 0 0 0
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 0 0 0
สุวรรณคูหา 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 0 0 0
สำโรงทาบ 0 0 0
สุคิริน 0 0 0
สุไหงโก-ลก 1 1 -1
สิงหนคร 1 1 -1
สงขลานครินทร์ 0 0 0
สตูล 1 1 -1
สายไหม 0 0 0
สมิติเวช สุขุมวิท 0 0 0
สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 1 1 -1
ห้วยผึ้ง 0 0 0
ห้วยแถลง 0 0 0
หนองหงส์ 0 0 0
เหนือคลอง 0 0 0
หัวไทร 0 0 0
องครักษ์ 0 0 0
อุทัย 0 0 0


หมดเขตการรับสมัคร