สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA801:
การพัฒนาจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (Spiritual Healthcare Program) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2565
รุ่น 1
วันที่อบรม: 21 ก.ค. 2565    - ถึง -    22 ก.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 60 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 30 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2565    - ถึง -    30 มิ.ย. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
ดร.ดวงสมร บุญผดุง อ.วราภรณ์ สักกะโต
อ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส
สถานที่อบรม:
กรุงเทพ/ปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา หรือผู้ที่สนใจแนวคิด ทางด้านจิตวิญญาณ เข้าร่วมเป็นทีมอย่างน้อย รพ.ละ 3 ท่าน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. เรียนรู้องค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทำงาน มาตรฐานหรือแนวทางพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้คนทำงานให้มีแรงขับเคลื่อนจากภายในสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. เรียนรู้ปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. เสริมสร้างทักษะทางด้านจิตวิญญาณ เช่น การเห็นคุณค่าและความหมายของงาน และความหมายของชีวิตคนไข้และคุณค่าในตนเอง การนำทักษะด้านจิตวิญญาณลงสู่ระบบงานประจำได้อย่างมีความสุข
4. เรียนรู้มาตรฐานและองค์ความรู้ ทักษะในการพัฒนาความดีงามจากภายใน นำไปสู่
พฤติกรรมและการบ่มเพาะความสุขให้กับตนเอง ผู้รับบริการ และองค์กรให้มีความยั่งยืน

เนื้อหา
1. แนวคิดหลักของ SHA (SHA Principle) 2. ทำความเข้าใจมาตรฐาน/เกณฑ์ SHA (SHA criteria) และการนำสู่การปฏิบัติ SHA
implementation รวมทั้งแนวทางการประเมินตนเอง 3. แนวคิดและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านจิตวิญญาณสำหรับบุคลากร (SHA
tools and concepts) เช่น effective communication, patient experience, narrative medicine, dialogue, Appreciative Inquiry ฯลฯ 4. ตัวอย่างการนำหลักการหรือนำแนวคิด SHA ลงสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลอย่างเรียบง่ายตามบริบท 5. แนวทางการขอรับรอง Spiritual Healthcare Appreciation Award & Certificate