สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

เลือกหลักสูตรที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูล

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารตามที่ระบุในใบรายการชำระเงิน

สถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร และส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมลล์

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว