สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 2
วันที่อบรม: 31 พ.ค. 2565    - ถึง -    02 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.พ. 2565    - ถึง -    16 พ.ค. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.ทรนง พิลาลัย
นพ.อเนก หล้าเพชร
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
ทพญ.รตนอร จูห้อง
สถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
บุคลากรที่เริ่มต้นเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรม...
1.นำแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจำได้
2.สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
3.มีทัศนคติที่ดี ในการทำงานให้มีคุณภาพ


เนื้อหา
1.แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพในงานประจำ
2.ทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
3.การใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 3P, 3C-PDSA, QA/ CQI, 12 กิจกรรมทบทวน สู่การวางระบบ และ การใช้ประโยชน์จาก Service Profile


ยังไม่เปิดรับสมัคร