สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA305:
การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 2
วันที่อบรม: 10 พ.ค. 2565    - ถึง -    12 พ.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.พ. 2565    - ถึง -    30 เม.ย. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
ภญ.ผุสดี บัวทอง
อ.เชาวลิต เมฆศิริกุล
สถานที่อบรม:
ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยในหน่วยสนับสนุนบริการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานธุรการ งานการเงิน งานโภชนาการ งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานซักฟอก ศูนย์จ่ายกลาง งานซ่อมบำรุง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานบริการรังสีวิทยา หรือผู้รับผิดชอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจการพัฒนาคุณภาพด้านสนับสนุนบริการในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...
1. สามารถวิเคราะห์หน้าที่/เป้าหมาย ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพหรือประเมินการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุนบริการได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์และเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกับงานประจำได้
2. เรียนรู้ประเด็นสำคัญ และสามารถนำไปปรับปรุงหน่วยงานสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ
3. เรียนรู้เป้าหมายและสามารถนำมาตรฐานด้านกำลังคน,สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในมุมมองของงานสนับสนุนบริการ
2. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนบริการจากประสบการณ์การเยี่ยมสำรวจ
3. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านกำลังคน และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งวิธีการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล


ยังไม่เปิดรับสมัคร