สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA403:
Quality Change Agent ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 1
รุ่น 1
วันที่อบรม: 29 มิ.ย. 2565    - ถึง -    01 ก.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 50 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565    - ถึง -    14 มิ.ย. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
ภญ.บุษรา วาจาจำเริญ
อ.นิติ ยอดดำเนิน
สถานที่อบรม:
กรุงเทพฯและปริมณฑล Onsite

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
โรงพยาบาลใดมีประเด็นข้อเสนอแนะของ สรพ. ที่จะต้องขับเคลื่อน change project ในโรงพยาบาล ขอให้นำมาเพื่อเป็นหัวข้อในการเรียนรู้และนำหลักการไปประยุกต์ใช้ด้วย ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพหรือผู้จัดการคุณภาพ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานคุณภาพ เป็นผู้ที่โรงพยาบาลมอบหมายให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent ในระดับองค์กร) เช่น ทีม FA ผู้นำทีมหรือประธานทีมนำเฉพาะด้าน เลขาทีมนำและทีมนำเฉพาะด้าน (เพื่อประโยชน์ขององค์กร กรุณาส่งผู้เข้าอบรมเป็นทีม 3-5 คน/รพ.)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองและคนในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้หรือเครื่องมือให้เข้ากับบริบทขององค์กร


เนื้อหา
1. การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2. มุมมองเชิงบวกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
3. เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
4. เทคนิคการสร้างการเรียนรู้ของทีม


ยังไม่เปิดรับสมัคร